لیست نرم افزارهای اورجینال سامسونگ (Original Firmware samsung)

لیست نرم افزارهای اورجینال سامسونگ موجود در پکیج

(Original Firmware samsung)

1. Samsung ML-1640 V1.01.00.96

2. Samsung ML-1641 V1.01.00.96

3. Samsung ML-1660 V1.01.00.30

4. Samsung ML-1660 V1.01.00.34

5. Samsung ML-1660 V1.01.00.35

6. Samsung ML-1661 V1.01.00.35

7. Samsung ML-1665 V1.01.00.30

8. Samsung ML-1665 V1.01.00.34

9. Samsung ML-1665 V1.01.00.35

10. Samsung ML-1666 V1.01.00.35

11. Samsung ML-1667 V1.01.00.30

12. Samsung ML-1667 V1.01.00.34

13. Samsung ML-1667 V1.01.00.35

14. Samsung ML-1670 V1.01.00.04

15. Samsung ML-1670 V1.01.00.07

16. Samsung ML-1670 V1.01.00.11

17. Samsung ML-1671 V1.01.00.11

18. Samsung ML-1675 V1.01.00.04

19. Samsung ML-1675 V1.01.00.07

20. Samsung ML-1675 V1.01.00.11

21. Samsung ML-1676 V1.01.00.11

22. Samsung ML-1677 V1.01.00.04

23. Samsung ML-1677 V1.01.00.07

24. Samsung ML-1677 V1.01.00.11

25. Samsung ML-1860 V1.01.00.18

26. Samsung ML-1860 V1.01.00.19

27. Samsung ML-1860 V1.01.00.24

28. Samsung ML-1860 V1.01.00.28

29. Samsung ML-1861 V1.01.00.19

30. Samsung ML-1861 V1.01.00.25

31. Samsung ML-1865 V1.01.00.18

32. Samsung ML-1865 V1.01.00.19

33. Samsung ML-1865 V1.01.00.24

34. Samsung ML-1865 V1.01.00.28

35. Samsung ML-1865W V3.01.00.05

36. Samsung ML-1865W V3.01.00.06

37. Samsung ML-1866 V1.01.00.19

38. Samsung ML-1866 V1.01.00.25

— Samsung ML-1866W V3.07.01.03

39. Samsung ML-1867 V1.01.00.18

40. Samsung ML-1867 V1.01.00.19

41. Samsung ML-1867 V1.01.00.24

42. Samsung ML-1867 V1.01.00.28

43. Samsung ML-1910 V1.01.00.77

44. Samsung ML-1910 V1.01.00.83

45. Samsung ML-1910 V1.01.00.86

46. Samsung ML-1915 V1.01.00.83

47. Samsung ML-2160 V1.01.01.05

48. Samsung ML-2160 V1.01.01.08

49. Samsung ML-2160W V1.00.01.13

50. Samsung ML-2164 V1.01.01.12

51. Samsung ML-2165 V1.01.01.05

52. Samsung ML-2165 V1.01.01.08

53. Samsung ML-2165W V1.00.01.13

54. Samsung ML-2167 V1.01.01.05

55. Samsung ML-2167 V1.01.01.08

56. Samsung ML-2168 V1.01.01.05

57. Samsung ML-2168 V1.01.01.08

58. Samsung ML-2240 V1.01.00.83

59. Samsung ML-2240 V1.01.00.96

60. Samsung ML-2245 V1.01.00.84

61. Samsung ML-2520 V1.01.00.54

62. Samsung ML-2520 V1.01.00.83

63. Samsung ML-2520 V1.01.00.84

64. Samsung ML-2520 V1.01.00.85

65. Samsung ML-2520 V1.01.00.86

61. Samsung ML-2525 V1.01.00.54

62. Samsung ML-2525 V1.01.00.83

63. Samsung ML-2525 V1.01.00.84

64. Samsung ML-2525 V1.01.00.85

65. Samsung ML-2525 V1.01.00.86

66. Samsung ML-2540 V1.01.00.22

67. Samsung ML-2580 V1.01.00.83

68. Samsung ML-2580 V1.01.00.88

69. Samsung ML-2850D V1.03.00.47

70.  Samsung ML-2851ND V1.03.00.47

71. Samsung ML-2950 V3.00.01.1